Shtigjet e ripërtëritjes së kërkuar – LIDERSHIPI I DREJTË NË ZBATIMIN E RREGULLAVE TË FESË DHE TË SHTETIT

Të vërtetat Kur’anore, profetike dhe historike janë dëshmia më e mirë se nga kjo gjendje e përgjithshme e ndjerë ku gjendemi sot, mund të dalim vetëm nëse ripërtërijmë lidhjet tona të shkëputura me Zotin, në pikpamje individuale e kolektive (globale), në të gjitha rrafshet: fetar, moral, etik, politik, ekonomik, etj, duke zbatuar në tërësi si normat fetare ashtu dhe ato shtetërore.

Në rrafshin fetar, kjo ripërtëritje (ky zgjim a rilindje) arrihet nëse i rikthejmë në jetë vlerat e braktisura islame, duke luftuar njëherit bestytnitë dhe faktorët tjerë që cenojnë parimet themelore njerëzore.

Dijetarët islamë përgjatë historisë kanë qenë shumë të përpiktë në zbatimin e texhdidit (ripërtrirjes, reformimit[1]), sepse kanë njohur rëndësinë dhe kuptimin e plotë të tij. Dikur e kanë quajtur Ringjallja e shkencave fetare (Ihjau ulumi edddin), Ripërtërija e trashëgimisë fetare (Texhdid etturath eddinij), Ripërtëritja e metodologjisë usuliste (Texhdid el-menhexh el-usulij), Ripërtërija e fesë (Texhdid eddin) dhe me shprehje të tjera të ngjashme. Rëndësinë e texhdidit e konfirmon edhe hadithi i saktë profetik që thotë: “Në krye (fillim ose fund) të çdo shekulli Allahu xh.sh. i dërgon këtij ymeti dijetarë që ripërtrijnë fenë e Tij (Allahut xh.sh.).[2]

Komenti i këtij hadithi sipas dijetarve është ky:

Allahu xh.sh. mëshiron ymetin islam duke u përkujdesur që ai –ymet – përhërë të ketë dijetarë e pushtetarë që përhapin fenë që nga koha e Muhammedit a.s. dhe e Sahabëve r.a. gjer më sot,

[Allahu xh.sh. i dërgon]: )krijon, cakton, pregadit(, dijetarë, pushtetarë..

[edhe për këtë ymet…]: ymetin islam në tërësi, por edhe për tërë njerëzimin[3],

[Në krye të çdo shekulli]: fillimin ose fundin e tij, kur feja dobësohet nga injoranca ose kur risitë (kundërshtitë e synetit) nisin të zënë vendin e synetit,

[këta dijetarë, pushtetarë të pregaditur, caktuar nga Allahu e ripërtërijnë fenë e Tij] – rikthejnë atë që është anashkaluar ose braktisur fare nga njerëzit, përhapin synetin dhe vlerat islame.

[ i cili apo, të cilët.. [4] ], dijetarët apo pushtetarët,nënkuptojmë – një apo më shumë njerëz të ditur (poliedrikë) indikativë, ose pushtetar në mbarë shoqërinë.

Pos dijetarëve fetarë, ymetin e mbrojnë dhe liderët shtetërorë (pushtetarët të drejtë), sepse dijetarët fetarë mbrojnë bazat fetare kurse  pushtetarët e drejtë, shtetin e së drejtës, njëherit dhe vlerat e besimit.

Hadithi pasqyron mënyrën se si Allahu i Lartmadhëruar e ruan fenë nga shtrembërimi dhe nga shuarja.

Përderisa texhdidi (nevoja për rifreskim) është konstante, e përhershme[5], detyrë e dijetarëve mbetet të sqarojnë mënyrat e implementimit të texhdidit në fe.

Shtigjet e reformimit të kërkuar në kohën tonë dhe në çdo kohë

  • 1-Shtegu fetar: Reformimin e programeve aplikative fetare dhe edukative në të gjitha nivelet.
  • 2-Shtegu shoqëror: Jetësimin e kodit etik kur’anor në të gjitha nivelet individuale e shoqërore, private e publike, shoqëri e organizata.
  • 3-Shtegu udhëheqës: Ekzistimin e një lidershipi të fuqishëm i cili mbikëqyr zbatimin në praktikë të këtij texhdidi dhe garanton sigurinë e dijetarëve dhe akterëve në këtë proces.
  • 4-Shtegu arsimor: Rishikimin, ndryshimin dhe përpilimin e planprogrameve arsimore në të gjitha nivelet duke filluar nga ai parashkollor, fillor, i mesëm e deri tek ai universitar, si dhe përfitimin nga përvojat e dëshmuara si të suksesshme nga shtete si Japonia, Malajzia, Turqia, etj.

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

LIDERSHIPI I SUKSESSHËM (sipas vizionit kur’anor dhe studimeve bashkëkohore)

RËNDËSIA E LIDERSHIPIT TË DREJTË NË ZBATIMIN E RREGULLAVE TË FESË DHE TË SHTETIT


[1] Do ta përdorim në origjinal këtë dhe termet tjera për t’i përvetësuar si shprehje por dhe për faktin se (siç kemi shpjeguar në kapitullin e parë) në fund të librit do të kemi indeksin me termet dhe konceptet fetare.

[2] Hadithin e shënon Ebu Davudi në Sunen, nr. 4291, ndërsa Albani e ka saktësuar në Essilsiletu essahihah, f. 599, nr. 80111.

[3] Në terminologjinë fetare, ymeti përdoret në dy forma: ymeti i da’ves, ku bën pjesë populli që i përket tërë njerëzimit dhe ymeti i ixhabes – që përfshinë vetëm myslimanët. Përkthyesi.

[4] Në origjinal është përemri lidhor ‘men’-i cili, të cilët- Në shqip e përkthyem dijetarë në trajtën e pashquar për tu përshtatur kuptimisht me domethënien e hadithit. Përkthyesi.

[5] Shih rreth kësaj teme kapitullin e pestë nga: Elmuthenna Abdul Fettah Mahmud, Fikhu ettag’jir ve binau el-ummeti el-vesat, (Katar: Ministria e Fesë, 2016), f. 217-235. Libri ka fituar çmimin Shejh Ali Abdullah Al Thani për vitin 2016 si ‘Libri më i Mirë’.

 

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments