Faktorët që ndikojnë tek personaliteti individual

Përgjatë hulumtimit dhe studimit kemi mësuar se shkencëtarët kanë përcaktuar disa faktorë të drejtpërdrejtë ose tërthortë që ndikojnë në orientimin e duhur apo të gabuar të personalitetit të njeriut. Ata kanë vënë theks të veçantë në faktorin shoqëror, kulturor, raportet familjare, guximin dhe trimërinë e trashëguar gjenetikisht, frikën, dobësinë e personalitetit, etj.

Konsiderojmë se, pos këtyre faktorëve, duhet përmendur edhe dobësimi apo përforcimi i motivit fetar, edukativ, moral e familjar, në ndikimin negativ apo pozitiv tek personaliteti i njeriut.

Prandaj, si shkak i këtyre faktorëve, sot po heqim të zitë e ullirit si shoqëri. Korrupsioni, shthurja morale, degjenerimi shkencor e intelektual, janë produkt i dobësisë dhe mangësisë së edukimit fetar, të motivit fetar, moral, etik, familjar e shoqëror. Zaten, kush nuk ka frikë Zotin, ai është në gjendje të bëjë të gjitha të këqiat që i vijnë dore! Kjo është e vërtetë dhe ska vend për komente.

 

Faktorët ndikues në personalitetin e njeriut

1-Fuqia e faktorëve të klasës shoqërore (pozitës dhe prejardhjes

2-Fuqia e faktorëve trashëgues (guximi, frika, zgjuarsia, intuita)

3-Fuqia e lidhjeve familjare, (nepotizmi)

4-Fuqia e faktorëve kulturorë të fituar dhe përvetësuar (doket dhe zakonet)

5-Fuqia e faktorëve të korrupsionit administrativ (dashuria për postin dhe famën)

6-Fuqia e faktorëve të korrupsionit ekonomik (dashuria për pasurinë dhe marrja e dhënia e ryshfetit)

7-Fuqia e faktorëve të shthurjes fetare dhe intelektuale (përhapja e ateizmit dhe shekullarizimit)

8-Fuqia e faktorëve të shthurjes morale (përhapja e të këqijave me të gjitha llojet e tyre)

 

Këta janë pra janë faktorët orientues dhe përcaktues të personalitetit të njeriut. Bashkëveprimi ndërmjet tipareve dhe faktorëve sjell deri tek vendimet e brendshme të personalitetit, mbi bazën e të cilave më pas merren vendimet[1].

Sigurisht, një lider besimtar mysliman, që ka frikë Allahun për çdo punë që bën, në vetmi e në publik, nuk do të lejojë që faktorët e jashtëm negativ të ndikojnë në vendimmarrjen e tij!

Ai nuk dëmton dhe nuk dëmtohet! Është besnik karshi shtetit, qeverisë dhe eprorit. Orientues të tij të vetëm janë ndërgjegjja dhe mendja e tij, të cilat janë të pashkëputura nga Kur’ani, Sunneti dhe liderët e drejtë, (mbretër, princër, krye ministra, apo kryetarë) qofshin. Po kështu u përmbahet edhe fjalëve të dijetarëve të drejtë e të dëshmuar, atyre që urdhërojnë për drejtësi, mirësjellje, që ndalojnë nga e keqja, e irrituara,  shëmtuara.

Nisur nga fakti se personaliteti i njeriut është një çështje themelore dhe e ndjeshme në fushën e lidershipit, për shkak të faktorëve të jashtëm pozitiv apo negativ që mund të ndikojnë në të, atëherë hulumtuesit nuk kanë reshtur së kërkuari zgjidhje që na hapin sekretet e personalitetit dhe që na mundësojnë ta njohim mirë e më mirë.

Për të ardhur deri tek këto zgjidhje, ata janë duke u shërbyer me shkencat e reja nëpërmjet të cilave njohja e personalitetit është më e lehtë.

Pjesa në vazhdim do të na shpalosë detaje më të hollësishme mbi këtë çështje me rëndësi të madhe për ta njohur personalitetin e kandidatit apo të individit të rekomanduar për lider politik, ushtarak,akademik, fetar apo civil.

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

LIDERSHIPI I SUKSESSHËM (sipas vizionit kur’anor dhe studimeve bashkëkohore)

 


[1]Shih: Ived, Abbas Mahmud, El-kijadetu ve essimat essevijjeh li eshshahsijjeh, f. 26-35; Fejsal bin Xhasim, El-kijadetu ve etheruha fi kesbi el-vela, f. 201-257; 277-306.

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments