RAPORTET E PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] DHE SELEFIT ME KUR’ANIN FISNIK

Për të qenë zemra e besimtarit e gjallë dhe për të rrahur bashkë me Kur’anin, konsideroj se një gjë që do të dikonte shumë pozitivisht në këtë drejtim është edhe përmendja e raporteve të Muhammedit [alejhis salatu ves selam], Sahabeve [Allahu qoftë i kënaqur me ta!] dhe gjeneratave vijuese me Kur’anin!

Imam Muslimi transmeton nga sahabiu i nderuar, Hudhejfeja [Allahu qoftë i kënaqur me të!] i cili rrëfen për vete:
Një natë u fala me të Dërguarin e Allahut [alejhis salatu ves selam], i cili e filloi namazin me kaptinën el-Bekare. Lexoi gjatë ndërsa unë thashë se tek njëqindshi i parë bën rukunë! Por, vazhdoi derisa thashë se me të po e përfundon një rekat. Ai vazhdoi filloi ta lexonte kaptinën en-Nisa, pastaj Ali Imran. E lexonte me qetësi.

Kur lexonte ndonjë ajet madhërimi, e madhëronte Allahun, kur lexonte ndonjë ajet të lypjes, i lypte Allahut (falje, mirësi), e kur lexonte ndonjë ajet të mbrojtjes, kërkonte mbrojtje tek Allahu (nga djalli i mallkuar)…”

Pejgamberi [alejhis salatu ves selam] e ftonte Ummetin në meditimin dhe studimin e Kur’anit. Kur u shpallën ajetet 190-191 nga kaptina Ali Imran:

Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt.

Për ata që Allllahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit!”

…Pejgamberi [alejhis salatu ves selam], si rrëfen Ajsheja [Allahu qoftë i kënaqur me të!] u ngrit në një natë dhe tha: O Ajshe! Më lër ta adhuroj Zotin tim!

Pasha Allahun! Unë e dua afërsinë tënde (qëndrimin me mua) por e dua edhe atë që ty të bën të gëzuar ,- pastaj vazhdon Aisheja rrëfimin e thotë,U ngrit, mori abdes dhe filloi të falej ndërsa nuk e ndali të qarit derisa iu lag prehri. Qau prapë aq shumë dhe nuk u ndal derisa iu lag edhe toka (vendi ku falej).

Erdhi Bilalli të kërkonte leje për namaz (ta thërriste ezanin), por kur e pa në atë gjendje duke qarë, i tha: O i Dërguari i Allahut, po qan ndërsa Allahu të ka falur mëkatet e mëparshme dhe ato të mëvonshme?! A të mos jam rob falënderues –ia ktheu ndërsa shtoi më pas: Më janë shpallur dy ajete, mjerë për atë që i lexon e nuk i mediton!”15 Ibni Abbasi, ky sahabi i nderuar, ka thënë: “Të falësh dy rekate namaz me meditim është më mirë se të falësh tërë natën pa zemër (pa këtë përkushtim).”

Fudajl Ibn Ijjadi thoshte: “Kur’ani, në të vërtetë, është shpallur që të punohet sipas tij, kështu që njerëzit e kanë marrë leximin e tij si punë. E si punohet sipas tij? – e pyetën. Tha: Duke lejuar të lejuaren e tij, duke ndaluar të ndaluarën e tij si dhe duke qëndruar te çudirat e tij!”

Është vërtetuar se nga gjeneratat e para ka patur burra të cilët e kanë kaluar tërë natën duke medituar vetëm një ajet. Preokupimi i tyre nuk ka qenë vetëm hatmeja e Kur’anit, pra leximi i tërë Kur’anit, por meditimi dhe studimi. Muhammed Ibn Ka’b el-Kuredhijj ka thënë: “Që të lexoj gjatë tërë natës vetëm kaptinën el-Zelzele ose el-Kariah, por duke i medituar, është më e dashur për mua se sa ta lexoj tërë Kur’anin duke nxituar.”

Temim ed-Dari e kishte kaluar tërë natën duke lexuar vetëm këtë ajet:
“A menduan ata, të cilët vepruan në të këqija, se në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre do t’i bëjmë të barabartë me ata që besuan dhe bënë vepra të mira? Sa i shëmtuar është gjykimi i tyre?“ (el-Xhathije, 21)

Seid Ibn Xhubejri e kaloi një natë të tërë duke përsëritur vetëm këtë ajet: “E tash, o ju kriminelë, ndahuni! “ (Jasin, 59)

Disa nga të parët thoshin se nuk konsiderojnë të shpërblehen nga Allahu nëse e lexojnë një ajet ndërsa nuk e kuptojnë atë. Sulejman Darani thoshte se ndonjëherë leximi i një ajeti i merrte katër ose pesë netë, dhe sikur unë të mos e ndalja meditimin në të, nuk do të mund të kaloja tek ajeti tjetër.

Njëri nga të parët – selefi – kishte kaluar plot gjashtë muaj në meditimin e kaptinës ‘Hud’.
Një njeri i mençur ka thnë: Unë çdo javë kryej një hatme, po kështu dhe për çdo muaj nga një, e edhe në vit një, vetëm se kam një hatme që për tridhjetë vjet ende nuk po mund ta mbaroj.
Pra, kjo flet për meditimin dhe studimin e Kur’anit.

 

Doc.Dr.Hfz. Hajredin HOXHA
MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK -edukata dhe parimet

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية واهتمام المملكة العربية...

ورقة علمية بعنوان المعاني المغيبة للوسطية في الجامعات العربية ( قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments