DISA DOBI TË RËNDËSISHME TË MËSUARA NGA QËNDRIMI ME DIJETARËT

Të gjithë duhet ta dinë se kjo jetë është e pavlefshme, kurse ahireti është i shtrenjtë dhe i vlefshëm. Dynjaja dhe ahireti janë si dy ortakë, mirëpo dijetarët i japin përparësi ahiretit.
Punët dhe veprat e tyre nuk janë në kundërshtim me fjalët e tyre. Ata i kushtojnë shumë rëndësi diturive të vlefshme, të cilave kanë për t’ua parë hairin në ahiret dhe largohen nga ato dituri, dobia e të cilave është e vogël.

Nga SHEKIK EL BELEHI (All-llahu e mëshiroftë) transmetohet se ai i ka thënë Hatimit: “Je shoqëruar me mua për një kohë të gjatë. Çfarë ke mësuar prej meje?” Ai i ka thënë: “Kam mësuar tetë dobi (dituri) të rëndësishme.

DOBIA E PARË – Unë shikova krijesat e All-llahut xh. sh. (njerëzit) dhe pashë se çdo njeri ka një të dashur, mirëpo ky i dashuri, kur ta përcjellë në varr, largohet nga ai. Për të dashur më të madh i kam konsideruar veprat e mia të mira, kështu që të mos mbes në varr në vetmi.

DOBIA E DYTË – Kam vërejtur se shumica e njerëzve shkojnë pas epshit të tyre dhe mundohen t’i kënaqin dëshirat e veta. Në atë situatë unë kam kujtuar fjalën e All-llahut (xh. sh.) që thotë: “Kush i frikësohet All-llahut dhe e ndalon veten prej epsheve, vendi i tij është në xhenet.” (Naziat, 40)
Atëherë kam shpejtuar t’i kundërvihem epshit tim dhe të zhvilloj luftë të vërtetë kundër tij, ashtu që të bindet dhe të jetë i nënshtruar ndaj All-llahut xh.sh.

DOBIA E TRETË – Kam vërejtur se si njerëzit garojnë për të grumbulluar pasuri dhe për ta ruajtur atë, mirëpo unë mendova ajetin kur’anor ku All-llahu (xh.sh.) thotë: “Çka është tek ju është kalimtare dhe zhduket, kurse çka është tek All-llahu mbetet përgjithmonë.” (Kur’an, Surja En Nahl, 96). Atëherë kam vendosur që tërë pasurinë t’ua ndaj të varfërve, kështu që të kem rezerva tek All-llahu xh. sh.

DOBIA E KATËRT – Kam vërejtur tek njerëzit se ata i kushtojnë rëndësi krenarisë, pasurisë dhe nderit. E unë mendova për fjalën e All-llahut (xh. sh.) që thotë: “Më i ndershmi tek unë është ai i cili është më i devotshmi, më besimtari, më parimori”. (Surja El Hujurat, ajeti13) Atëherë unë mendova që të jem më i devotshmi, kështu që të bëhem më i ndershmi.

DOBIA E PESTË – Kam vërejtur tek njerëzit se ata sulmojnë, grinden dhe shpifin për njëri-tjetrin. E tërë kjo ndodh nga xhelozia për shkak të pasurisë dhe pozitës. E unë u ndala dhe vështrova ajetin kur’anor, ku All-llahu xh. sh. thotë: “Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë. Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët në shërbime.” (Zuhruf, ajeti 32) . Atëherë e kam lënë xhelozinë.

DOBIA E GJASHTË – Kam vërejtur tek njerëzit se ata e urrejnë njëritjetrin dhe janë armiq të njëri-tjetrit, mirëpo mendova për ajetin kur’anor ku All-llahu (xh.sh.) thotë: “Se me të vërtetë shejtani është armiku juaj dhe si armik duhet ta konsideroni.” (Surja Fatir, ajeti: 6) Nga ky ajet kuptova se vetëm shejtani duhet të urrehet dhe duhet të konsiderohet si armik.

DOBIA E SHTATË – Kam vërejtur tek njerëzit se ata mundohen,poshtërohen dhe e humbin dinjitetin e tyre për grumbullimin e pasurisë, ndërsa All-llahu xh.sh. në Kur ‘an thotë: “Në tokë nuk ka asnjë qenie të gjallë që mos ta ketë ushqimin tek All-llahu.” (Hud, 6).
Kështu që jam bindur se All-llahu (xh. sh.) është garancia më e madhe për furnizimin tim dhe nuk ka nevojë që të poshtërohem dhe ta humb nderin tim për grumbullimin e pasurisë.

DOBIA E TETË – Kam vërejtur tek njerëzit se gjithkush mbështetet në
diçka, dikush në pasuri, dikush në pozitë, dikush në shëndet. E sa më përket mua unë mbështetem tek All-llahu (xh.sh.) i Cili në Kur’an thotë: “Atij mbështetjuni nëse jeni besimtarë.” (Maide, ajeti :23).

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

DORACAK ME RËNDËSI PËR FILLESTARËT NE KËRKIMIN E DITURISË

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

EDUKIMI DHE REFORMIMI – Zhvillimi i efikasitetit te muslimani...

EDUKIMI DHE REFORMIMI - Zhvillimi i efikasitetit te muslimani bashkëkohor Autor: Dr. Maxhid Arsan el...

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments