MUSLIMANI NUK GUXON TA POSHTËRSOJË VËLLANË E TIJ MUSLIMAN

  

Muhamedi a.s. ka thënë: “Për muslimanin (besimtarin) është mëkat që ai ta nënçmojë vëllanë e tij musliman.” [E transmeton Imam Muslimi prej hadithit të Ebu Hurejres]

Në këtë hadith të Muhamedit a.s. shihet dukshëm ndalesa e rreptë e nënçmimit të muslimanit nga vëllai i tij musliman, me të gjitha ngjyrat e nënçmimit.

Nocioni EL – IHTIKAR do të thotë: ‘poshtërim’, ‘nënçmim’ dhe ky nënçmim nuk lejohet kurrë, pa marrë parasysh shkaqet dhe motivacionet.

Ndërsa nocioni EL – INTIKAD ose EN – NEKDU do të thotë: të jesh kritik ndaj dikujt prej dy aspekteve: pozitiv dhe negativ, dhe kjo lejohet në rrethana të caktuara dhe për qëllime të caktuara.

NAKDI – bëhet ndaj dikujt kur ai person e lë mangët ndonjë vepër ose gabon në të. Kjo konsiderohet si kontrollim i veprave dhe plotësim i mungesave.

Ndërsa EL – IHTIKAR do të thotë: nënçmim dhe ulje të personalitetit të dikujt, duke i përjashtuar punët dhe fjalët e tij.

Nëse e ke kuptuar dallimin në mes këtyre dy termave, edhe pse është tejet e vështirë të dallohet dallimi në mes tyre dhe janë të paktë ata të cilët i kuptojnë ato, atëherë shihet dukshëm shkaku dhe mençuria e kësaj ndalese, në të gjitha emrat dhe llojet që ka.

Nënçmimi i të tjerëve ka si pasojë shkatërrimin e individit dhe shoqërisë, dhe nuk sjell asnjë dobi  individuale e as shoqërore.

Ndërmjet nënçmimit përhapen farat e xhelozisë, hidhërimit, shkatërrimit dhe tradhtisë në shoqëri.

Ai i cili ua dëshiron të mirën të tjerëve i këshillon ata në mënyrë islame dhe vëllazërore, dhe kjo është më e lehtë dhe më e mirëseardhur për të dhe për shoqërinë. Ata të cilët e kanë zakon që t’i përqeshin dhe t’i nënçmojnë të tjerët, gjithmonë tentojnë që t’ua gjejnë të tjerëve të metat dhe anët negative, pa i parë asnjëherë anët pozitive të tyre. Kjo sjellje konsiderohet tejet e rrezikshme, sepse atyre nuk iu pëlqen askush, si në fjalë ashtu dhe në vepër.

Përbërja e njeriut (përveç pejgamberëve të Allahut xh.sh.) është e përzier me dobësi dhe plotësime, e një prej dobësive është kritika e tij ndaj të tjerëve. Mirëpo kritika, nëse është me vend dhe e qëlluar, është e mirëseardhur, ndërsa nëse kritika është për vetë qenien e njeriut dhe urrejtje personale ndaj tij, kjo me të vërtetë nuk lejohet dhe nuk ka aspak logjikë dhe bazë të shëndoshë. Ku gjendet rrugëdalja nga kjo krizë e rrezikshme dhe çfarë ilaçi duhet përdorur që personi të shërohet nga kjo sëmundje e rëndë?

Shërimi dhe zgjidhja e këtij problemi qëndron te vetë personi. Ai duhet të ndalet tek vetja e tij e të logjikojë për të metat e tij. E nëse është i mençur dhe i sinqertë, do të shohë se edhe ai vetë është i mbushur plot me të meta dhe sjellje të këqija dhe se nuk është hiç më i pastër se ata.

Prandaj ai duhet të fillojë gradualisht me përmirësimin e vetes së tij dhe duhet të përdorë metodat dhe forcat maksimale për përmirësim e vetvetes, e në fund kur të shohë se, mbas tërë atij angazhimi për përmirësim, ende është i përlyer me të meta, atëherë le ta dijë se kjo dukuri (dobësia e njeriut i cili i kritikon të tjerët dhe e harron vetveten) është vepër e Allahut xh.sh. i Cili e ka krijuar njeriun dhe ka bërë që dobësia të jetë pjesë e natyrës së njeriut. Njeriu është i dobët prej natyrës së tij dhe kjo dobësi duhet të jetë shkak që ai njeri t’i mbyllë sytë dhe gojën nga kritikat e të tjerëve sepse edhe ai vetë është sikurse ata.

Megjithatë, përveç këtyre që u thanë deri më tani, sheriati islam nuk na ka lënë neve që të jemi të lirë e të kënaqemi me gjestet e këqija dhe sjelljet jo islame të njeri-tjetrit, e të ndalemi nga këshillat dhe udhëzimet e njëri-tjetrit. Ne duhet që ta ndihmojmë njeri-tjetrit, që të ngrihemi në një shkallë më të lartë të moralit dhe të plotësimit, duke e këshilluar njëri-tjetrin me durim dhe në rrugë të vërtetë. 

Madje këshilla dhe udhëzimi në rrugën e Allahut xh.sh. (fisebililah) kërkohet dhe preferohet. Për këtë Muhamedi a.s. thotë: “Feja është këshillë – nasihat.”

Ndërsa urrejtja dhe nënçmimi i të tjerëve ndalohet rreptësisht dhe duhen shmangur menjëherë. Për këtë Muhamedi a.s. thotë: “Është mëkat për muslimanin që ai ta urrejë dhe poshtërojë vëllanë e tij musliman”.      

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Prof.Dr. Hfz. Hajredin Hoxha

Prof.Dr.Muhamed Said Ramadan el Buti – FSHEHTËSITË E DISA LIGJEVE KUR’ANORE

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments