REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

TITULLI: REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin HOXHA

Përktheu: Sedat ISLAMI
Recesent: Ajni Sinani
Redaktura &Korektura: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Ishrakatun fikrijjetun terbevijjetun muasaretun,
editimi i parë, 2009. Metabiu’rr Rreshid.

Përmbajtja
Globalizmi – shembulli më i freskët i skllavërimit të njerëzimit, prandaj duhet refuzuar
Fetvatë i nënshtrohen tipareve dalluese: ajo çka vlen për Lindjen mund të mos vlejë për Perëndimin
Islami dhe roli i tij në ruajtjen e civilizimit perëndimor nga shpërbërja
Drejt një metodologjie dinamike dhe aplikative në komentimin e Kur’anit fisnik
Terrorizmi, sfondi i tij historik dhe lëçitja e Islamit prej tij
Islami ndërmjet aprovimit të mesatares dhe refuzimit të terrorizmit me të gjitha format e tij
Radikalizmi dhe ekstremizmi i të rinjve për shkak të mungesës së dijes dhe njohurive
Mësime dhe urtësi nga strategjia e bashkëveprimit me të tjerët
Malajzia si model për arsimimin e dëshiruar në kohën bashkëkohore
Drejt një metodologjie kur’anore mbi kritikën
Si t’i rezistojmë kulturës globale?
Parametrat edukativë në mendimet e Imam Neveviut [Allahu e mëshiroftë] 1-3
Mësimi i devotshmërisë i përfituar nga agjërimi i ramazanit
Ajo që fshehin në zemrat e tyre është edhe më e madhe
Drejt projektit të islamizimit të shkencave shoqërore – vështrim kulturor

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments