Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, – Abdul Fettah el Kadi dhe Ignaz Goldziheri sy më sy

Titulli: Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, – Abdul Fettah el Kadi dhe Ignaz Goldziheri sy më sy

Titulli origjinal: El-kiraât el-kur’anijeh bejne en-nadhreti el-jehudijjeti ve el-islamijjeh – Esh-Shejhu Abdul Fettah El-Kadi mea el-Ustadh Ignaz Goldziher vexhhen li-vexhh – Dirasetun tahlilijjetun nakdijjeh

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përkthyes: Dr. Sedat Islami

Lektore gjuhësore: Ph.D.(C) Melihate ZEQIRI

Botimi në shqip: SHKUP 2022

 

 

PËRMBAJTJA
Përmbledhje …………………………………………………………………………… 5
HYRJE …………………………………………………………………………………. 11
Rëndësia e studimit ………………………………………………………….. 12
Shkaqet e përzgjedhjes së këtij studimi …………………………….. 13
Objektivat e studimit ……………………………………………………….. 13
Pyetjet kërkimore …………………………………………………………….. 14
Metodologjia e ndjekur në studim ……………………………………. 14
Studimet paraprake ………………………………………………………….. 14
Historiku i veprave që kanë demantuar shpifjet e Goldziherit
………………………………………………………………………………………… 16
Kapitulli I
BIOGRAFIA E HOXHËS DR. ABDUL FETTAH KADI
1. PËRMBELDHJE BIOGRAFIKE RRETH HOXHËS
ABDUL FETTAH El-KADI ……………………………………………….. 20
1.1. Studime të pakta rreth hoxhës dr. Abdul Fettah Kadi … 20
1.2. Mësuesit e hoxhës dr. Abdul Fettah Kadi ………………….. 21
1.3. Shkollimi …………………………………………………………………… 22
1.4. Nxënësit më të dalluar të tij……………………………………….. 22
1.5. Sinqeriteti dhe përkushtimin i tij në edukim dhe arsimim
………………………………………………………………………………………… 23
10
1.6. Virtytet dhe tiparet ……………………………………………………. 23
1.7. Postet që ka ushtruar …………………………………………………. 26
1.8. Disa nga arritjet e Hoxhës …………………………………………. 27
1.9. Vdekja e Hoxhës……………………………………………………….. 28
2. KONTRIBUTI I HOXHË DR. ABDUL FETTAH KADIUT
NË SHKRIME …………………………………………………………………….. 30
3. BIOGRAFIA DHE VEPRIMTARIA E GOLDZIHERIT . 46
Kapitulli II
KLASIFIKIMI I DYSHIMEVE TË GOLDZIHERIT
DHE VOKABULARI I TIJ DYSHUES PËRKITAZI ME
KIRAETET DHE KURRATË – LEXUESIT E
KUR’ANIT
NATYRA E DYSHIMEVE TË GOLDZIHERIT DHE
LLOJET E TYRE ………………………………………………………………… 52
VOKABULARI DYSHUES I GOLDZIHERIT PËRKITAZI
ME KIRAETET KUR’ANORE ………………………………………….. 60
VLERËSIMI I PERSONALITETIT TË GOLDZIHERIT
SIPAS KRITEREVE SHKENCORE DHE AKADEMIKE .. 62
Kapitulli III
SHKENCA E KIRAETEVE,
DISIPLINAT E SAJ, DALLIMET NDËRMJET
KIRAETEVE DHE RIVAJETEVE, DHJETË
LEXUESIT DHE TRANSMETUESIT E TYRE
Kiraeti mutevatir …………………………………………………………………… 69

Kiraeti sahih …………………………………………………………………………. 70
Përmbledhje biografish të dhjetë lexuesve …………………………….. 73
Kapitulli IV
KUNDËRPËRGJIGJET E HOXHËS ABDUL FETTAH
KADI NDAJ DYSHIMEVE DHE GËNJESHTRAVE TË
GOLDZIHERIT
NATYRA E KUNDËRPËRGJIGJEVE AKADEMIKE DHE
IDEOLOGJIKE TË DR. ABDUL FETTAH KADI …………… 86
KUNDËRPËRGJIGJET E DR. ABDUL FETTAH KADI
NDAJ SHPIFJEVE DHE AKUZAVE TË GOLDZIHERIT 87
Dyshimi i parë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 87
Dyshimi i dytë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 91
Dyshimi i tretë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 93
PËRFUNDIME …………………………………………………………………. 123
BURIMET DHE REFERENCAT …………………………………….. 127
PËRMBAJTJE …………………………………………………………………….137

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية واهتمام المملكة العربية...

ورقة علمية بعنوان المعاني المغيبة للوسطية في الجامعات العربية ( قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments