RRUGA E DA’VETIT NË ALLAHUN XH.SH. NËN HIJEN E SURES EL EN’AM (Direktiva të arta për hoxhallarë dhe studentë sipas Tefsirit të prof.Sejid Kutub)

Titulli:

RRUGA E DA’VETIT NË ALLAHUN XH.SH. NËN HIJEN E SURES EL EN’AM (Direktiva të arta për hoxhallarë dhe studentë sipas Tefsirit të prof.Sejid Kutub)

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Botuar në: Janar, 2000

Përktheu nga arabishtja: Doc.Dr. Muhamed Mustafa
Lektoroi: Ahmed Ramadani
Korrektoi: Ismet Krosi
Tetovë 2009 – 1430 h.

 

PËRMBAJTJA
REZIME ……………………………………………………………………………….. 7
Falënderim dhe mirënjohje:……………………………………………………… 9
PËRKUSHTIM!…………………………………………………………………….. 12
HYRJE ……………………………………………………………………………….. 13
Forma e hulumtimit……………………………………………………………….. 17
KAPITULLI I PARË …………………………………………………………………………………………………………19
I. Rëndësia e kësaj tematike ………….. .
HYRJE ……………………………………………………………………………….. 20
I. Rëndësia e kësaj tematike ………………………………………………….. 24
1. Arsyet e zgjedhjes së kësaj teme ………………………………………… 25
2. Problematika dhe pyetje që kanë të bëjnë me këtë hulumtim…… 25
3. Studimet e mëhershme ……………………………………………………… 26
4. Metoda e hulumtimit ………………………………………………………….. 29
II. Sejjid Kutubi: Lindja, rritja, mendimet, vepra dhe rënia shehid….. 31
Lindja …………………………………………………………………………………. 31
Rritja dhe zhvillimi i tij……………………………………………………………. 32
Karakteristikat e fëmijërisë së tij ……………………………………………… 33
Bashkangjitja e Sejjid Kutubit me Vëllezërit Muslimanë………………. 37
Veprimtaria dhe literatura e tij…………………………………………………. 39
Rënia e tij shehid (mbytja e tij) ……………………………………………….. 46
KAPITULLI I DYTË ………………………………………………………………………………………………….31
I. Parimet, rregullat dhe mendimit e Sejjid Kutubit ……………………… 51
II. Cilësitë e thirrësit në metodën kur’anore
defined.
III. Thirrja e jobesimtarëve në Islam…. .
Hyrje…………………………………………… .
I. Parimet, rregullat dhe mendimit e Sejjid Kutubit ……………………… 53
II. Cilësitë e thirrësit në metodën kur’anore …………………………….. 161
1. Formimi intelektual i thirrësit……….. .
A). Përbërja shpirtërore e thirrësit………………………………………….. 161
1). Aspekti shpirtëror …………………….. .
2. Aspekti i sjelljes………………………… .
A). Durimi ………………………………………………………………………….. 169
B). Butësia dhe mëshira ………………………………………………………. 172
C). Toleranca dhe zemërgjerësia ………………………………………….. 175
Ç). Respektimi i urdhërave të fesë dhe largimi nga ndalesat e saj 176
2. Të dijë atë në të cilën thirret dhe ta kuptojë në mënyrë të drejtë177
3. Thirrësi duhet ta njohë kulturën e kohës në të cilën jeton ………. 183
III. Thirrja e jobesimtarëve në Islam……………………………………….. 124
1. Thirrja (da’veti) në bazë të rrugës së shikimit dhe persiatjes rreth
ajeteve të Universit……………………………………………………………… 124
Hyrje…………………………………………… .

2. Thirrja e jobesimtarëve në bazë të dialogut të qëlluar dhe diskutimit
më të mirë …………………………………………………………………………. 132
KAPITULLI I TRETË …………………………………………………………………………………………………..66
I. Metoda e profesor Sejjid Kutubit në tefsirin e tij………………………. 66
II. Metoda e Kur’anit në eliminimin e koncepteve xhahilite……….
Hyrje…………………………………………… .
I. Metoda e profesor Sejjid Kutubit në tefsirin e tij………………………. 70
II. Metoda e Kur’anit në eliminimin e koncepteve xhahilite…………. 136
1. Gradualiteti…………………………………………………………………….. 136
2. Kujdesi ndaj gjendjes së atyre që u flitet (dëgjuesëve) ………….. 149
Kritikë, epilog dhe sugjerime ………………………………………………… 194
1. Disa vështrime mbi metodën e profesor Sejjid Kutubit…………… 194
A). Vështrimet e posaçme ……………………………………………………. 195
a). Kuptimi i përgjithshëm:……………………………………………………. 195
b). Kuptimi i posaçëm………………………………………………………….. 196
B). Vështrimet e përgjithshme ………………………………………………. 197
1. Mos akuzimi i muslimanit për kufër me gjëra të dyshimta e të pastra:
………………………………………………………………………………………… 199
2. Mbështetja në Kur’an dhe Sunnet: …………………………………….. 199
3. Dallimi në mes gjykatësve dhe thirrësve:…………………………….. 200
KAPITULLI I KATËRT ………………………………………………………………
I. Thirrja (da’veti) dhe metoda e saj nëpërmes sures “El En’amë”……….. ………….. .
II. Karakteristikat dhe specifikat e metodës së Sejjid Kutubit në të kuptuarit e ajeteve të da’vetit………….. .
III. Thirrja e muslimanëve në përmirësim

Hyrje…………………………………………… .
Kur’ani i flet instiktit njerëzor…………… .
I. Thirrja (da’veti) dhe metoda e saj nëpërmes sures “El En’amë” … 75
1. Arsyet e zgjedhjes së sures “El En’amë”. ……………………………… 76
2. Tematikat e sures……………………… .
3. Emri dhe arsyeja ………………………………………………………………. 82
4. Rreth vlerës së sures dhe zbritjes së saj ………………………………. 84
5. Mënyrat e da’vetit (thirrjes) në Kur’anin Fisnik në përgjithësi:…… 87
II. Karakteristikat dhe specifikat e metodës së Sejjid Kutubit në të
kuptuarit e ajeteve të da’vetit………………………………………………….. 90
Hyrje…………………………………………… .
III. Thirrja e muslimanëve në përmirësim………………………………….. 92
1. Thirrje në përmirësimin e besimit në bazë të të vërtetës hyjnore dhe
adhurimit: ……………………………………………………………………………. 92
2. Përmirësimi i shoqërisë sipas metodës kur’anore…………………. 106
A). Çështja e mbështetjes së thirrësve në dhunë dhe në përdorimin e
forcës: ………………………………………………………………………………. 107
B). Natyra dhe universalizmi i kësaj feje…………………………………. 109
C). Pikënisja – përcaktimi i rrugës së besimtarëve ndaj rrugës së kriminelëve ………………………………………………………………………. 110
Ç). Historia islame argument për distancim nga mëkatarët ……….. 116
D). Çmimi i këtij distancimi dhe largimi ………………………………….. 118
Përfundim dhe sugjerime …………………………………………………….. 203

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments