RRUGA E DA’VETIT NË ALLAHUN XH.SH. NËN HIJEN E SURES EL EN’AM (Direktiva të arta për hoxhallarë dhe studentë sipas Tefsirit të prof.Sejid Kutub)

Titulli:

RRUGA E DA’VETIT NË ALLAHUN XH.SH. NËN HIJEN E SURES EL EN’AM (Direktiva të arta për hoxhallarë dhe studentë sipas Tefsirit të prof.Sejid Kutub)

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Botuar në: Janar, 2000

Përktheu nga arabishtja: Doc.Dr. Muhamed Mustafa
Lektoroi: Ahmed Ramadani
Korrektoi: Ismet Krosi
Tetovë 2009 – 1430 h.

 

PËRMBAJTJA
REZIME ……………………………………………………………………………….. 7
Falënderim dhe mirënjohje:……………………………………………………… 9
PËRKUSHTIM!…………………………………………………………………….. 12
HYRJE ……………………………………………………………………………….. 13
Forma e hulumtimit……………………………………………………………….. 17
KAPITULLI I PARË …………………………………………………………………………………………………………19
I. Rëndësia e kësaj tematike ………….. .
HYRJE ……………………………………………………………………………….. 20
I. Rëndësia e kësaj tematike ………………………………………………….. 24
1. Arsyet e zgjedhjes së kësaj teme ………………………………………… 25
2. Problematika dhe pyetje që kanë të bëjnë me këtë hulumtim…… 25
3. Studimet e mëhershme ……………………………………………………… 26
4. Metoda e hulumtimit ………………………………………………………….. 29
II. Sejjid Kutubi: Lindja, rritja, mendimet, vepra dhe rënia shehid….. 31
Lindja …………………………………………………………………………………. 31
Rritja dhe zhvillimi i tij……………………………………………………………. 32
Karakteristikat e fëmijërisë së tij ……………………………………………… 33
Bashkangjitja e Sejjid Kutubit me Vëllezërit Muslimanë………………. 37
Veprimtaria dhe literatura e tij…………………………………………………. 39
Rënia e tij shehid (mbytja e tij) ……………………………………………….. 46
KAPITULLI I DYTË ………………………………………………………………………………………………….31
I. Parimet, rregullat dhe mendimit e Sejjid Kutubit ……………………… 51
II. Cilësitë e thirrësit në metodën kur’anore
defined.
III. Thirrja e jobesimtarëve në Islam…. .
Hyrje…………………………………………… .
I. Parimet, rregullat dhe mendimit e Sejjid Kutubit ……………………… 53
II. Cilësitë e thirrësit në metodën kur’anore …………………………….. 161
1. Formimi intelektual i thirrësit……….. .
A). Përbërja shpirtërore e thirrësit………………………………………….. 161
1). Aspekti shpirtëror …………………….. .
2. Aspekti i sjelljes………………………… .
A). Durimi ………………………………………………………………………….. 169
B). Butësia dhe mëshira ………………………………………………………. 172
C). Toleranca dhe zemërgjerësia ………………………………………….. 175
Ç). Respektimi i urdhërave të fesë dhe largimi nga ndalesat e saj 176
2. Të dijë atë në të cilën thirret dhe ta kuptojë në mënyrë të drejtë177
3. Thirrësi duhet ta njohë kulturën e kohës në të cilën jeton ………. 183
III. Thirrja e jobesimtarëve në Islam……………………………………….. 124
1. Thirrja (da’veti) në bazë të rrugës së shikimit dhe persiatjes rreth
ajeteve të Universit……………………………………………………………… 124
Hyrje…………………………………………… .

2. Thirrja e jobesimtarëve në bazë të dialogut të qëlluar dhe diskutimit
më të mirë …………………………………………………………………………. 132
KAPITULLI I TRETË …………………………………………………………………………………………………..66
I. Metoda e profesor Sejjid Kutubit në tefsirin e tij………………………. 66
II. Metoda e Kur’anit në eliminimin e koncepteve xhahilite……….
Hyrje…………………………………………… .
I. Metoda e profesor Sejjid Kutubit në tefsirin e tij………………………. 70
II. Metoda e Kur’anit në eliminimin e koncepteve xhahilite…………. 136
1. Gradualiteti…………………………………………………………………….. 136
2. Kujdesi ndaj gjendjes së atyre që u flitet (dëgjuesëve) ………….. 149
Kritikë, epilog dhe sugjerime ………………………………………………… 194
1. Disa vështrime mbi metodën e profesor Sejjid Kutubit…………… 194
A). Vështrimet e posaçme ……………………………………………………. 195
a). Kuptimi i përgjithshëm:……………………………………………………. 195
b). Kuptimi i posaçëm………………………………………………………….. 196
B). Vështrimet e përgjithshme ………………………………………………. 197
1. Mos akuzimi i muslimanit për kufër me gjëra të dyshimta e të pastra:
………………………………………………………………………………………… 199
2. Mbështetja në Kur’an dhe Sunnet: …………………………………….. 199
3. Dallimi në mes gjykatësve dhe thirrësve:…………………………….. 200
KAPITULLI I KATËRT ………………………………………………………………
I. Thirrja (da’veti) dhe metoda e saj nëpërmes sures “El En’amë”……….. ………….. .
II. Karakteristikat dhe specifikat e metodës së Sejjid Kutubit në të kuptuarit e ajeteve të da’vetit………….. .
III. Thirrja e muslimanëve në përmirësim

Hyrje…………………………………………… .
Kur’ani i flet instiktit njerëzor…………… .
I. Thirrja (da’veti) dhe metoda e saj nëpërmes sures “El En’amë” … 75
1. Arsyet e zgjedhjes së sures “El En’amë”. ……………………………… 76
2. Tematikat e sures……………………… .
3. Emri dhe arsyeja ………………………………………………………………. 82
4. Rreth vlerës së sures dhe zbritjes së saj ………………………………. 84
5. Mënyrat e da’vetit (thirrjes) në Kur’anin Fisnik në përgjithësi:…… 87
II. Karakteristikat dhe specifikat e metodës së Sejjid Kutubit në të
kuptuarit e ajeteve të da’vetit………………………………………………….. 90
Hyrje…………………………………………… .
III. Thirrja e muslimanëve në përmirësim………………………………….. 92
1. Thirrje në përmirësimin e besimit në bazë të të vërtetës hyjnore dhe
adhurimit: ……………………………………………………………………………. 92
2. Përmirësimi i shoqërisë sipas metodës kur’anore…………………. 106
A). Çështja e mbështetjes së thirrësve në dhunë dhe në përdorimin e
forcës: ………………………………………………………………………………. 107
B). Natyra dhe universalizmi i kësaj feje…………………………………. 109
C). Pikënisja – përcaktimi i rrugës së besimtarëve ndaj rrugës së kriminelëve ………………………………………………………………………. 110
Ç). Historia islame argument për distancim nga mëkatarët ……….. 116
D). Çmimi i këtij distancimi dhe largimi ………………………………….. 118
Përfundim dhe sugjerime …………………………………………………….. 203

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Urimi i jonë për Bajramin e Kurbanit

Bismilahi Rrahmani Rrahim Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...

Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha do të qëndroj në Zvicër për...

Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha do të qëndroj në Zvicër nga data 9-13 Qershor. Kjo vizitë...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 02...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 02 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA  

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 01...

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 01 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA

Mesazh urimi me rastin e Bajramit të Fitrit, nga...

Lexues të nderuar, Ndërsa hëna po venitet, e muaji po plotësohet, Bajrami i Fitrit veç...

Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, –...

Titulli: Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, - Abdul Fettah el Kadi...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments