DUKURIA E IXHAZIT(PËRMBLEDHJES) DHE DUKURIA E I’RABIT (LAKIMIT)

 

Ixhazi apo përmbledhja (ar. الإيجاز ) është një nga format e hadhfit (shkurtimit) dhe quhet ixhazul aksri (ar. إيجاز القصر).

Ixhazi është dy lloje:

1) Ixhaz i shprehjeve (وجيز بلفظ), i cili nënkupton që shprehja, në raport me domethënien, të jetë më e shkurtër se zakonisht. Kjo nënkupton pasurinë gjuhësore dhe retorikën e fortë. Pejgamberi Muhammed [alejhis salatu ves selam] ka thënë:

 “Më janë dhënë shprehjet përmbledhëse!

Ajete me këtë kuptim ka shumë. P.sh.: ajeti 179 nga kaptina el-Bekare:

 “O ju të zotët e mendjes, kjo masë e dënimit është jetë për ju, ashtu që të ruheni (nga mbytja e njëri-tjetrit).

Domethënia e këtij ajeti është e gjerë, edhe pse tekstualisht është i shkurtër.[1]

Shumë komentues të Kur’anit përmendin lloje të ndryshme të përmbledhjes (ixhazit) që ka bërë ky ajet.

I këtillë është edhe ajeti 18 nga kaptina en-Neml:

…një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja

Ky ajet (edhe pjesa që nuk figuron në tekst këtu) ka përfshirë 11 lloje të të folurit: thirrje, nofkë, vëmendje, emërtim, urdhërim, gjykim, qortim (vërejtje), veçim, përgjithësim, aludim, arsyetim (justifikim). Ja më qartë:

 

 

Ajeti:

…”O ju buburreca, hyni në vendet tuaja që të mos u copëtojë Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur.”

1. Pjesët e të folurit që ka përfshirë[2]:
Nr. Pjesa apo gjymtyra e të folurit Pjesa e ajetit
1) Thirrje O
2) Nofkë ju
3) Në arabisht, është edhe prapashtesa ‘ha’, që është për vëmendje. ju
4) Emërtim buburreca
5) Urdhër hyni
6) Gjykim Vendet tuaja
7) Qortim – vërejtje të mos u copëtojë
8) Veçim Sulejmani
9) Përgjithësim ushtria
10) Aludim. Në arabisht është edhe përemri ‘ve hum’ që i bie ‘dhe ata…’ mos ju
11) Arsyetim mos ju vërejtur
2. Ajeti po kështu ka përfshirë edhe pesë lloj obligimesh që ka çuar në vend buburreci, e të cilat janë si më poshtë[3]:
Nr. E drejta Përshkrimi
1) Obligimi ndaj

Allahut

Obligimin e marrë për mbikëqyrje të buburrecave e çoi në vend.
2) Obligimi ndaj të Dërguarit të Allahut E alarmoi Sulejmanin [alejhis selam] rreth buburrecave.
3) Obligimi ndaj vetes E çoi në vend obligimin e marrë nga Allahu për këshillimin e atyre që i ka nën mbikëqyrje.
4) Obligimi ndaj buburrecave I këshilloi ata të hyjnë në vendbanimet e tyre që të mos mbyten prej ushtrisë, e cila nuk i vëren fare.
5) Obligimi ndaj ushtrisë së Sulejmanit [alejhis selam] Lajmërimi i tyre se kushdo që merr përsipër kryesimin  e një populli a grupi, duhet t’i këshillojë ata, të kujdeset për ta dhe t’i ruajë ata. Kjo hyn në kuadër të hadithit: ‘Të gjithë ju jeni barinj dhe të gjithë do të llogariteni për kopenë tuaj!

 

Madhështore kështu është edhe kaptina el-Ihlas, e cila përkundër faktit se është shumë e shkurtër, është përplot margaritarë.

“Thuaj: Ai, All-llahu është Një! 2. All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. 3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. 4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Në këto ajete:

 • Janë gjashtë fjali, tri prej të cilave janë afirmative ndërsa tri të tjera mohuese.
 • Vërtetohen tri llojet e monoteizmit, ndërsa zhvleftësohen gjashtë lloje të idhujtarisë
 • Secila fjali është argument për tjetrën, sikurse që është rezultat i saj. Kjo për shkak se është rezultat për fjalinë paraprake, ndërsa është argument për atë vijuese.

Kaptina el-Ihlas është një kaptinë që pothuajse ka përfshirë në vete 30 kaptina sikurse ajo vetë: është kaptinë e konsoliduar dhe e përbërë nga dëshmi që flasin për njëra-tjetrën. Sa për ilustrim:

Thuaj: Ai, All-llahu’ është Një, është Samed – çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë; As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur, dhe askush nuk i është i barabartë me Të.”

 

DUKURIA E I’RABIT – LAKIMIT (PIKËSIMIT DHE VOKALIZIMIT) NË GJUHËN ARABE

Gjuha arabe është gjuhë që lakohet dhe, në të shumtën e rasteve, lakimet vijnë me domethënie të reja, që ndërrojnë varësisht lakimit. Kjo dukuri i mungon shumë gjuhëve të botës. E, nëse ndodh që përkthimi të fokusohet vetëm në një formë lakimi, atëherë ai i pamundëson format e tjera dhe rrjedhimisht do të humbasin edhe domethëniet e tjera. P.sh. ajeti 50 nga kaptina el-En’amë:

Thuaj: “Unë nuk u them juve se i kam në kompetencë depot e All-llahut (e t’ju sjell mrekulli), as nuk pretendoj se i di fshehtësitë (e t’ju tregoj se kur do t’ju vijë dënimi), as nuk u them se unë jam engjëll…”

Shumë përkthyes fjalinë:

‘…as nuk pretendoj se i di fshehtësitë

E përkthejnë si fjali lidhëse me atë vijuese, dhe që i bie se ‘unë nuk e di të fshehtën’, ndërsa në fakt, kjo fjali është ma’tuf (e lidhur nëpërmjet pjesëzës) e fjalisë paraprake, e që përfundimisht i bie (ashtu siç e ka përkthyer Sherif Ahmeti. përk.): ‘nuk pretendoj…’[4]

Ajeti 7 nga kaptina Ali Imran:

“… Po, pos All-llahut askush nuk e di domethënien e tyre të saktë. Dijetarët e pajisur me dituri thonë: “Ne u kemi besuar atij (atyre që janë të paqarta), të gjitha janë nga Zoti ynë”! Por këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mendjes.”

Pjesëza ‘dhe’ (ar. و) mund të jetë për ist’inaf (vazhdim si pjesë e re e shkëputur, rifillim) apo si atf, që do të thotë se lidhet me pjesën paraprake. Kështu, fjala:

…Dijetarët…

Është kryefjalë, ndërsa kallëzues është:

…thonë: “Ne u kemi besuar atij…

Është thënë se pjesëza ‘dhe’ (ar. و) është pjesëz shtimi, që nënkupton se komentimin e ajeteve të paqarta e dinë dijetarët e zotë, por megjithëkëtë thonë se kemi besuar në to (shprehin modestinë e tyre)…[5]

Ajeti 2 nga kaptina el-Bekare:

Ky është libri që nuk ka dyshim në të (sepse është prej All-llahut) është udhëzues për ata që janë të devotshëm.

Përemri dëftor  ’ është në rasën emërore nga disa aspekte:

 • Si kallëzues i fjalës paraprake (ajetit 1 të kaptinës) ‘الم Elif lam mim’;
 • Si kryefjalë, ndërsa fjala el-kitab’ si kallëzues;
 • Si kryefjalë, ndërsa fjala ‘el-kitab’ si ndajshtim cilësor (ar. sifeh) apo si zëvendësim (ar. bedel), ndërsa pjesa që nuk ka dyshim në të’ në pozitën e kallëzuesit;
 • Si kryefjalë, ndërsa ‘udhëzues’ si kallëzues, ndërsa nuk ka dyshim’ është në pozitën e rrethanorit të gjendjes (ar. el-hal), e në këtë rast regensi (ar. amili) i rrethanorit ka domethënien e dëftimit.
 • Që pjesa nuk ka dyshim në të (sepse është prej All-llahut) është udhëzues’ të jetë kallëzues pas kallëzuesit.
 • Që kallëzuesi i tij të jetë kryefjalë e fshirë, e që paramendohet: ‘هذا ذلك الكتاب Ky është Ai libri…’. ndërsa fjala ‘udhëzues’ lejohet të jetë në pozitën emërore, përveç atij që përmendëm më parë, edhe nga tri aspekte të tjera, si:
 1. që të jetë kallëzues i përemrit dëftor ,
 2. që të jetë kallëzues i ‘الم Elif lam mim’, kjo sipas mendimit të atyre që këtë e marrin si emër kaptine,
 3. që të jetë kallëzues i kryefjalës së fshirë, e që paramendohet: ‘هو هدى Ai është udhëzim.’[6]

 

 

Prof.Dr.Suat Yëlldërëm

SHKAQET E KONFUZIONIT RRETH PËRKTHIMIT TË DOMETHËNIEVE TË AJETEVE TË KUR’ANIT FISNIK

Doc.prof.Dr.Hfz.Hajredin Hoxha(ish studenti i Autorit)


[1] El-Burhan, 3/228.

[2] Shih: Imam Zerkeshiu, el-Burhan fi ulumi-l-Kur’an, 3/227.

[3] Shih: Imam Sujuti, Mu’treku-l-akran fi xhazi-l-Kur’an, 1/226.

[4] Shih Kesh-shafin e Zemahsheriut dhe Ruhul meani të Bejdaviut për këtë ajet.

[5] Kthehu tek Tefsiri i Hazinit.

[6] Shih: Tefsiret e Tabresiut dhe Nesefiut.

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments