VËSHTRIM ISLAM RRETH FAKTORIT FETAR TË NEGLIZHUAR NË HISTORINË SHQIPTARE MODERNE DHE ANTIKE

VËSHTRIM ISLAM RRETH FAKTORIT FETAR TE NEGLIZHUAR NË HISTORINË SHQIPTARE MODERNE DHE ANTIKE

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Recensent: Ajni Sinani
  • Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

PËRMBAJTJA
Parathënie
KREU I PARE
SHQIPTARËT DHE NJËSIA ETNO-KULTURORE E SHQIPËRISË
A – Prejardhja e popullit shqiptar
B – Shqiptarët dhe historia e tyre e devijuar
C – Metodologjia e gabuar shkencërisht në shkrimin e historisë…
D – Historianët shqiptarë dhe termat banale, jo edukativo-arsimoro-shkencore, kundër Perandorisë Osmane

KREU I DYTE
FAKTORI RELIGJIOZ DOMINUES – I INJORUAR NË PERPILIMIN E HISTORISË SHQIPTARE DHE LUFTËRAVE BALLKANIKE
A-Premisa kur’anore të shenjta dhe të vërtetuara historikisht
B-Kronologji historike e thukte te kryqezatave Ortodokse dhe Katolike

KREU I TRETE
ÇËSHTJA LINDORE
A-Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në luftërat ballkanike
B-Motivi i ardhjes së osmanlinjve në Ballkan
C- Faktorët më kryesorë që kanë ndikuar në dekadencën dhe kolapsin e Perandorisë Osmane

KREU I KATERT
KRONOLOGJI E SHKURTËR HISTORIKE, NGA KU VËREHET NATYRA REZISTUESE E SHQIPTARIT, E NXITUR KRYESISHT PREJ SHTETEVE SLLAVE KATOLIKE (NGA KLERI FETAR) NDAJ PUSHTUESEVE TË HUAJ DHE NDAJ (OSMANLINJVE)

KREU I PESTE
Tanzimati dhe pasojat negative të tij mbi popullin shqiptar dhe Perandorinë Osmane
A-Përse Tanziamti?
B-Natyra e Tanzimatit
C-Prishja e marrëdhënieve shqiptare me Perandorinë Osmane
D-Pasojat e Tanzimatit për shqiptarët
E-Si e përjetuan dhe si e interpretuan shqiptarët Tanzimatin?
F-Lindja e idesë së kombit për bashkim kundër armikut

KREU I GJASHTE
Rrethanat politiko-ndërkombëtare dhe lëvizja pansllaviste ruse
A-Pansllavizmi rus – historiku i tij
B-Shpërthimi i krizës lindore
C-Konferenca e Stanbollit
D-Lufta ruso-osmane dhe pasojat e saj mbi shqiptarët (24 prill, 1877-1878)

KREU I SHTATE
Çështja e të shpërngulurve – muhaxhirëve (1877-1885)
A-Shkaqet e ikjes (emigrimit)
B-Qëndrimi i klerit fetar(hoxhallarëve) përballë kësaj dukurie shkatërruese
C-Mënyrat dhe metodat ruse gjatë dëbimit të popullatës muslimane
D -Shpërndarja e muhaxhirëve në vende të ndryshme dhe mënyra e emigrimit të tyre
E- Pasojat e emigrimit

KREU I TETE
Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe rëndësia e saj historike (1877-1885)
A-Themelimi dhe formimi i Lidhjes
B-Rëndësia e Lidhjes
C-Faktorët që ndikuan në lindjen dhe veprimtarinë e saj

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments