MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

Titulli në origjinal: El-Adab err-rruhijje ve-l-mebadi el-imanijjeh litedebburil-l-Kur’ani-l-Kerim -kiraetun fi xhuhudi ba’di el-kudama ve-l-muasirine

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recesent:Mr.Sci.Islam Hasani
  • Redaktor: Ilmi Rexhepi

 

Përmbajtja:
PARATHËNIE
Rëndësia e punimit
Shkaku i hulumtimit
Metodologjia e punimit
Risia e këtij punimi
Skema e punimit
HYRJE
1. PËRCAKTIMI TERMINOLOGJIK
1.1 Domethënia gjuhësore dhe terminologjike e fjalës ‘meditim’
I. POZITA E KUR’ANIT FISNIK NË JETËN E NJERËZVE
1. RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË
2. OBLIGIMI YNË KARSHI KUR’ANIT DHE NEVOJA E ZEMRËS PËR
MEDITIM DHE KOMENT
3. RAPORTET E PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] DHE SELEFIT
ME KUR’ANIN FISNIK
II. SHKËNDIJA NGA THËNIET E KOMENTUESVE RRETH VLERËS DHE
MIRËSISË SË MEDITIMIT TË KUR’ANIT FISNIK
1. KOMENTUESIT KLASIKË
1.1. Imam Zemahsheriu
1.2. Fahruddin Rraziu
1.3. Imam Kurtubiu
2. KOMENTUESIT BASHKËKOHORË
2.1. Sejjid Kutbi
2.2. Tahir ibni Ashuri

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments