MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

Titulli në origjinal: El-Adab err-rruhijje ve-l-mebadi el-imanijjeh litedebburil-l-Kur’ani-l-Kerim -kiraetun fi xhuhudi ba’di el-kudama ve-l-muasirine

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recesent:Mr.Sci.Islam Hasani
  • Redaktor: Ilmi Rexhepi

 

Përmbajtja:
PARATHËNIE
Rëndësia e punimit
Shkaku i hulumtimit
Metodologjia e punimit
Risia e këtij punimi
Skema e punimit
HYRJE
1. PËRCAKTIMI TERMINOLOGJIK
1.1 Domethënia gjuhësore dhe terminologjike e fjalës ‘meditim’
I. POZITA E KUR’ANIT FISNIK NË JETËN E NJERËZVE
1. RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË
2. OBLIGIMI YNË KARSHI KUR’ANIT DHE NEVOJA E ZEMRËS PËR
MEDITIM DHE KOMENT
3. RAPORTET E PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] DHE SELEFIT
ME KUR’ANIN FISNIK
II. SHKËNDIJA NGA THËNIET E KOMENTUESVE RRETH VLERËS DHE
MIRËSISË SË MEDITIMIT TË KUR’ANIT FISNIK
1. KOMENTUESIT KLASIKË
1.1. Imam Zemahsheriu
1.2. Fahruddin Rraziu
1.3. Imam Kurtubiu
2. KOMENTUESIT BASHKËKOHORË
2.1. Sejjid Kutbi
2.2. Tahir ibni Ashuri

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments