MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

Titulli në origjinal: El-Adab err-rruhijje ve-l-mebadi el-imanijjeh litedebburil-l-Kur’ani-l-Kerim -kiraetun fi xhuhudi ba’di el-kudama ve-l-muasirine

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recesent:Mr.Sci.Islam Hasani
  • Redaktor: Ilmi Rexhepi

 

Përmbajtja:
PARATHËNIE
Rëndësia e punimit
Shkaku i hulumtimit
Metodologjia e punimit
Risia e këtij punimi
Skema e punimit
HYRJE
1. PËRCAKTIMI TERMINOLOGJIK
1.1 Domethënia gjuhësore dhe terminologjike e fjalës ‘meditim’
I. POZITA E KUR’ANIT FISNIK NË JETËN E NJERËZVE
1. RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË
2. OBLIGIMI YNË KARSHI KUR’ANIT DHE NEVOJA E ZEMRËS PËR
MEDITIM DHE KOMENT
3. RAPORTET E PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] DHE SELEFIT
ME KUR’ANIN FISNIK
II. SHKËNDIJA NGA THËNIET E KOMENTUESVE RRETH VLERËS DHE
MIRËSISË SË MEDITIMIT TË KUR’ANIT FISNIK
1. KOMENTUESIT KLASIKË
1.1. Imam Zemahsheriu
1.2. Fahruddin Rraziu
1.3. Imam Kurtubiu
2. KOMENTUESIT BASHKËKOHORË
2.1. Sejjid Kutbi
2.2. Tahir ibni Ashuri

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

EDUKIMI DHE REFORMIMI – Zhvillimi i efikasitetit te muslimani...

EDUKIMI DHE REFORMIMI - Zhvillimi i efikasitetit te muslimani bashkëkohor Autor: Dr. Maxhid Arsan el...

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments